Over AquaFlanders

Water is schaars in Vlaanderen. Waterbedrijven en rioolbeheerders staan dan ook voor grote uitdagingen. Als koepelorganisatie verdedigt AquaFlanders de belangen van haar leden en werken we mee aan een gestroomlijnd en modern waterbeheer. Bovendien willen we Vlaanderen informeren en sensibiliseren rond duurzaam watergebruik.

Skyline illustration
Missie en visie

Onze missie en visie

AquaFlanders staat voor gezond, kwaliteitsvol en betaalbaar water. Duurzaam en integraal beheerd – over de hele keten – voor iedereen in Vlaanderen. Vandaar onze kernboodschap.

Aan de bron

We zijn een stuwende kracht achter het verenigen van de waterbedrijven en rioolbeheerders in Vlaanderen.

van een gestroomlijnd

We hebben het mandaat om namens de hele sector te communiceren en zorgen ervoor dat standpunten gecoördineerd, afgestemd en gedragen worden.

en modern

Een modern waterbeheer is eigentijds, duurzaam en toekomstgericht.

waterbeheer.

We bekommeren ons om water in al zijn facetten.

Het veranderende klimaat en menselijke activiteiten zetten water onder druk. AquaFlanders wil dit water, de bron van alle leven, veiligstellen voor toekomstige generaties. Daarom werken we met passie en in overleg met alle stakeholders aan de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam waterbeleid.

Dat willen we bereiken door capaciteitsopbouw te faciliteren. Door overleg, ervaringsuitwisseling, onderzoek, communicatie, kennisopbouw en dienstverlening ondersteunen we onze leden. Zo helpen we hen om de watergerelateerde duurzaamheidsdoelstellingen op Vlaams en lokaal niveau te bereiken.

Onze waarden

De gezondheid van Vlaamse watergebruikers primeert boven alle andere belangen. Daarom is de kwaliteit van water onze topprioriteit. Daarnaast bekommeren we ons constant om de zorg voor het milieu, waarvan water een essentieel deel uitmaakt. Kwalitatieve dienstverlening staat daarbij altijd voorop. AquaFlanders werkt transparant en daagt de status quo voortdurend uit.

Onze structuur

Boomstructuur
Technisch en operationeel +
Risicobeheer
Oplossingen zoeken om het risicobeheer in de watersector te harmoniseren. Dat is de kerntaak van deze werkgroep. Ze zorgt voor een globaal framework, evaluatietools en ervaringsuitwisseling binnen de sector.

Netwerk- en informatiesystemen (NIS)
De Europese Unie voerde een richtlijn in voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. Deze werkgroep legt minimale gemeenschappelijke richtlijnen vast voor de sector conform de ISO 27001.

Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)
Deze werkgroep volgt de GDPR-wetgeving op en implementeert deze. Daarbij zorgt ze ervoor dat de wetgeving op een gestroomlijnde manier wordt toegepast.

Nooddrinkwater
Als er door uitzonderlijke omstandigheden tijdelijk geen water uit de kraan komt, zorgen AquaFlanders en de waterbedrijven voor nooddrinkwaterbedeling. Deze werkgroep ontwikkelde het noodplan en stelde een procedure op hoe nooddrinkwater kon ingezet worden.

Waterveiligheidsplannen (WSP)
Deze werkgroep heeft als opdracht om de technische uitwerking van waterveiligheidsplannen verder onder handen te nemen en te uniformiseren. Deze plannen moeten alle risico’s inventariseren, vanaf het ontginnen van het water tot de levering van het drinkwater aan de verbruiker.

Kwaliteit water
Waterkwaliteit is onze topprioriteit. Deze werkgroep zorgt ervoor dat water bestemd voor menselijke consumptie veilig en gezond is en aan de hoge kwaliteitseisen voldoet.

Keuringen waterinstallatie
Deze werkgroep focust op de goede uitvoering van de keuringsactiviteiten conform het AWVR. Daarnaast stelt ze de documenten op voor de opleidingen en bijscholingen voor keurders. Daarnaast houdt ze handleidingen, keuringsattesten, cursussen, folders en documenten up-to-date.

Materialen
De werkgroep materialen onderzoekt nieuwe ontwikkelingen op vlak van leidingmaterialen. Ze stelt technische en uitvoeringsvoorschriften op en onderzoekt opportuniteiten voor gezamenlijke opleidingen en de aanleg van een gemeenschappelijke strategische stock.

Keuringen riolering
Deze werkgroep zorgt voor een coherent en eenduidig beleid voor de keuring van privéwaterafvoer. Ze staat ook in voor de ontwikkeling van handleidingen en opleidingen voor de kwaliteitsborging van erkende keurders.

Infrastructuur
In deze werkgroep wisselen de leden ervaringen en problemen met betrekking tot de drinkwaterinfrastructuur uit. Ze nemen ook initiatieven richting de beleidsmakers , onder andere de VRN en Synductis.

Building Information Management
Deze werkgroep behandelt zaken die verband houden met het digitaal ontwerpen van leidingen, gebouwen en elektromechanische uitrusting. Ook het beheer van informatie met betrekking tot gebouwen en elektromechanische uitrusting komt aan bod.

Digitale watermeters
De uitrol van digitale watermeters is volop bezig. Deze werkgroep begeleidt de overgang van klassieke naar digitale meters en zet daarbij sterk in op kennisdeling en uniformiteit.

Vlaams Drinkwaterbesluit
Deze ad hoc werkgroep coördineert het plan van aanpak voor een aantal actiepunten met betrekking tot kwaliteitseisen, kwantiteit, toegang tot water en informatie aan het publiek die voortvloeien uit het Vlaams drinkwaterbesluit van 18 maart 2023. Dit doet de werkgroep in nauw overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij.

Beheer Lineaire Assets
Uit de procesbenchmark die in 2018 uitgevoerd is, bleek dat er nood was aan een eenduidig kader voor het rapporteren van de onderhoudskosten voor het leidingnet. Deze werkgroep werkt een sectoraal assetmanagementbeleid uit dat ze regelmatig updaten.

Niet-bemeterd verbruik (NRW)
Om het niet-bemeterd waterverbruik te reduceren en de impact ervan te onderzoeken, wisselt deze werkgroep kennis uit over innovatieve technieken. Ze maken sectorale actieplannen om lekverliezen te beperken. Het doel is om tegen 2025 een ILI te bekomen van minder dan 0,5.

Brandweer
Deze werkgroep moet een eenvormig standpunt bepalen over het gebruik van drinkwater als bluswater, zowel op privaat als op openbaar domein.
Economisch en financieel +
Integrale waterfactuur (IWF)
Alle economische en financiële elementen van het bovengemeentelijke luik van de integrale waterfactuur worden in deze werkgroep behandeld. Aansluitend stemt de werkgroep ook de rapportering over de gemeentelijke en bovengemeentelijke component af in samenspraak met de VMM.

Btw-ruling
De werkgroep btw-ruling verdedigt de belangen van de watersector op fiscaal vlak. Om de 5 jaren wordt het dossier ingediend bij de btw-administratie om een ruling te bekomen voor de tarieven. De btw-ruling van de overheid geeft de sector voor langere termijn rechtszekerheid.

Tarieven
Deze werkgroep verdedigt de belangen van de watersector met betrekking tot de tariefstructuur en -regulering. Jaarlijks worden er tariefplannen opgemaakt. Ze overlegt daarvoor regelmatig met de VMM.

Benchmark
De Vlaamse waterbedrijven moeten de transparantie in de sector verhogen en leggen in deze werkgroep voortdurend verschillende werkwijzen en processen naast elkaar. Ze nemen ze uitgebreid onder de loep om de eigen werking en middelen te optimaliseren.

Rioolbeleid
In deze werkgroep werken onze leden aan het actie- en financieringsplan voor het rioolbeleid. Dat zorgt voor een duidelijke rolverdeling en afspraken binnen de sector. De werkgroep overlegt hierover met Aquafin, de VMM en de CIW.

Eigendomssituatie langs gewestwegen
Deze werkgroep werkt een regeling uit over het eigenaarschap van rioleringsleidingen langs gewestwegen.
Maatschappij en omgeving +
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)
In deze werkgroep stemmen de waterbedrijven standpunten over actuele thema’s die binnen de CIW behandeld worden op elkaar af. De werkgroep informeert ook alle andere werkgroepen over deze thema’s en standpunten.

Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR)
De werkgroep AWVR volgt alle besprekingen, implementaties en effecten van het AWVR op. Zowel wat betreft de rechten en plichten van de consument als van de exploitant.

Waterscan
De waterscan zet in op duurzaam watergebruik bij particulieren en bedrijven. De werkgroep zorgt voor permanente opvolging en evaluatie van de waterscan. Waar nodig doet ze voorstellen tot verbetering.

Minnelijke schikking
Deze werkgroep stelt een afsprakenkader op voor de uitbreiding van artikel 19 ‘Minnelijke schikking’ van het Algemeen Waterverkoopreglement.

Omgeving
De werkgroep Omgeving volgt permanent de omgevingswetgeving rond milieu en ruimtelijke ordening en het omgevingsbeleid. Ze neemt beleidsinitiatieven om knelpunten aan te kaarten en het beleid mee vorm te geven.

Carbon footprint
Deze werkgroep brengt de koolstofvoetafdruk van de drinkwatersector in kaart. Op basis van dit onderzoek werkt ze verbeteringstrajecten en compensatiemaatregelen uit die leiden tot een duurzaam aankoopbeleid.

Innovatie
Deze werkgroep brengt innovatieprojecten in kaart en geeft advies om innovatie binnen de watersector te versnellen. Jaarlijks organiseert de werkgroep ook een evenement om kennis te delen.
Transversaal +
Marketing en communicatie
Deze werkgroep zorgt voor een vlotte communicatie tussen de waterbedrijven, met externe partners en met het grote publiek. De werkgroep organiseert projecten om Vlaanderen te sensibiliseren, stelt gezamenlijke communicatie op voor algemene onderwerpen zoals droogte- en waterkwaliteit en vertaalt sectorgerelateerde actualiteit naar het brede publiek.

Public Affairs
De werkgroep organiseert de public affairs en verzorgt de belangenbehartiging ten aanzien van de Vlaamse overheid.

Externe mandaten
Bij verschillende organisaties worden externe mandaten uitgeoefend namens AquaFlanders. Deze werkgroep zorgt voor vlotte informatiedoorstroming van de mandatarissen naar onze leden en omgekeerd.

Visie 2030
In deze werkgroep werkt de sector een strategische visie uit voor de organisatie van de drinkwatervoorziening op middellange termijn (2030).

Impactstudie
Deze werkgroep heeft als opdracht de impact van de in het VMM-document 'Strategisch Plan Waterbevoorrading' geïnventariseerde projecten te beoordelen op de robuustheid van de drinkwatervoorziening voor gans Vlaanderen.

Opleidingen en kennisdeling
De werkgroep detecteert sectorale opleidingsbehoeften en begeleidt andere werkgroepen en experts bij het ontwikkelen van opleidingen. Ze bewaakt de kwaliteit van sectoraal ontwikkelde opleidingen, werkt cursussen uit in samenwerking met interne experts en organiseert mee sectorale opleidingen.

Shared services
Deze werkgroep zoek synergiën om de samenwerking tussen de waterbedrijven te versterken. Een van de diensten is het gezamenlijk beheer van nooddrinkwater dat ervoor zorgt dat er ook in noodsituaties voldoende drinkwater voorradig is voor iedereen.

Raamcontracten riolering
Deze werkgroep maakt afspraken met betrekking tot gezamenlijke aankopen via raamcontracten, volgt marktbevragingen op en verzorgt de gezamenlijke aankoop van modelleringssoftware voor vervangingen.
icons spritesprite icons sprite icons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite