Waterzekerheid

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Kraanwater

Vlaanderen is een waterschaarse regio. Om de leveringszekerheid van dit kostbare goed te garanderen en de klimaatrobuustheid van onze regio te versterken, lanceerde de Vlaamse overheid de Blue Deal. Die vertaalden de waterbedrijven in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij naar het strategisch plan waterbevoorrading. Beide initiatieven bouwen voort op de Europese Kaderrichtlijn Water

Om onze ecosystemen te beschermen en herstellen, werden hemelwater- en droogteplannen geïntroduceerd. Deze helpen gemeenten een integrale visie te ontwikkelen over hoe ze hemelwater zoveel mogelijk ter plaatse kunnen infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren. De Commissie Integraal Waterbeleid (CIW), waarbij ook AquaFlanders betrokken is, maakte afgelopen jaar een blauwdruk waarmee gemeenten aan de slag kunnen om een efficiënt plan te ontwikkelen. 

Daarnaast werd op initiatief van de werkgroep ‘Carbon Footprint’ een studie uitgevoerd naar de ecologische impact van de watersector. Op basis van deze nulmeting zal de sector nu ambitieuze doelen stellen en verdere acties ontwikkelen.

AquaFlanders ondertekende ook mee de Green Deal Sportdomeinen. Dit initiatief zet in op kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving. Ons team zette ook haar beste beentje voor tijdens de River Cleanup na de overstromingen die België afgelopen zomer zwaar troffen. Samen met BXL Solidarity leverden we daarbij ook drinkwater voor de slachtoffers.

Om inwoners van Vlaanderen te allen tijde toegang te geven tot drinkwater, kreeg ook het nooddrinkwaterplan een update. Onze nooddrinkwatervoorzieningen zijn opgeschaald voor calamiteiten tot 100.000 inwoners.  

Naast kwantiteit, is echter ook kwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Het afgelopen jaar ondernam de sector verschillende acties om de kwaliteit van ons kraanwater verder te garanderen. Zo zag de leerstoel UGent-AquaFlanders voor duurzaam drinkwater het levenslicht. Deze leerstoel bundelt het onderzoek naar drinkwater en wil waterbedrijven, beleidsmakers en het brede publiek informeren over de nieuwste wetenschappelijke inzichten. 

De sector blijft daarnaast pleiten voor een betere bescherming van onze waterbronnen. Zo pleit AquaFlanders voor een verbod op het lozen van PFAS. Uiteraard blijven de waterbedrijven intussen nauwgezet monitoren dat er geen te hoge concentraties van gevaarlijke stoffen, zoals pesticiden, biociden, zware metalen of chemische verbindingen aanwezig zijn in ons drinkwater. In 2021 deed de sector op initiatief van de bevoegde overheden uitgebreid onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS in drinkwater.

Een andere belangrijke pijler om de kwaliteit van ons drinkwater te garanderen, zijn keuringen. Foutief uitgevoerde waterinstallaties of privéwaterafvoeren kunnen immers leiden tot verontreiniging van het drinkwater of vervuiling van onze waterlopen. Sinds de aanpassing van het Algemeen Waterverkoopreglement in 2021 zijn er vier verplichte keuringen:

  1. Aangesloten binneninstallatie
  2. Niet-aangesloten binneninstallatie
  3. Installatie voor tweedecircuitwater
  4. Privéwaterafvoer

Afgelopen jaar behaalde AquaFlanders de ISO 17020-accreditatie als keuringsinstelling voor waterinstallaties en privéwaterafvoeren. Een bevestiging dat we ons rol als kwaliteitsbewaker ter harte nemen. Zo zorgen we voor het opleiden en certificeren van keurders voor waterinstallaties en privéwaterafvoeren en staan we in voor de kwaliteitsborging. Deze opleidingen kregen afgelopen jaar opnieuw een update naar aanleiding van wijzigingen in het Algemeen Waterverkoopreglement. We organiseerden in 2021 ook webinars rond de keuring van waterinstallaties en over het AquaFlanders Keuringsplatform. Daarnaast kijken we uit naar de publicatie van het Ministerieel Besluit dat het juridische sluitstuk zal vormen voor deze wijzigingen.

icons spritesprite icons spriteicons sprite spritesprite iconsicons sprite iconsspritespritesprite